top of page
  • Yazarın fotoğrafıFırat Ç. Erdem

Koçluk Modellerinin Fitness Antrenörlüğüne Katkıları ve Spor Koçluğu

Spor koçluğu, mesleğe yönelik akademik uzmanlık sağlamış Klinisyen / Akademisyen ve uygulama sahasında pratikler yoluyla alan tecrübesi daha fazla olan antrenörlerin / eğitmenlerin arasında bir köprü kurarak, her iki uzmanın anlayacağı multidisipliner bir eğitim almayı gerektirir. Teorik olarak alanda uygulanması gereken standartların ya da normların uygulanma anında farklı modellerle değişen ihtiyaçlara göre yeninde uygulanması antrenörün / eğitmenin elindedir. Bu bağlamda antrenörlerin / eğitmenlerin Spor Koçluğuna yönelik kişisel gelişimlerini farkındalıkla sürdürülebilir halde canlı tutmaları elzemdir.


Bu yazımda GROW, GAINS, CIGAR ve STEER koçluk modellerinin Fitness alanında faaliyet gösteren antrenörlerin / eğitmenlerin gelişimine sağladığı pozitif katkıları ele alarak Spor Koçluğu kavramın antrenörlük ve akademisyenlikten farklı yanlarını yarı akademik bir üslupla anlatmaya çalıştım. İyi okumalar.

Koçluk, birey yada grupların gelişimlerine (iyileştirme), yeterliliklerinin artırılmasına, hedef belirleme ve özel çalışma programlarıyla başarı kazanmalarına yardımcı olmak için organize yardım sağlanması / eşlik edilmesi sürecidir. (Kent,2005). En eski ve en saygın koçlardan biri olan Sir John Whitmore'a göre koçluk farkındalık ve sorumluluktan oluşur. Farkındalık, odaklanmış dikkat, konsantrasyon ve netliğin ürünüdür ve geri bildirim ile karakterize edilir. Sorumluluk, düşüncelerimiz ve eylemlerimiz için gerçekten sorumluluk aldığımızda ortaya çıkar, bağlılığımız ve performansımız da buna bağlı olarak artar. Belki de en kapsamlı, büyüleyici ve kesinlikle karmaşık yaklaşımlardan biri James Flaherty'nin yaklaşımıdır. Kendini adamış bir koç ve liderlik eğitmeni olarak, birçok küresel kuruluş da dahil olmak üzere 12.000'den fazla kişiye atölye çalışmaları yürütmüştür. Koçluğa bakış açısı gereği sonuçlara bakılması onun için çok önemlidir. "Neyi başarmayı amaçladığımızı bilirsek, ilerlerken kendimizi düzeltebilir ve sonunda başarımızı değerlendirebiliriz" derken hedefe giden yolun, amaç ve sonuçla bağlantılı olması gerektiğini vurgular. James, koçluk modellerinin temel bir özelliği olarak öğrenmeyi ve büyümeyi danışanımızla paylaşmamızın önemine bir çok eğitiminde dikkat çekerek, süreç içinde hedef odaklı olmak ve geri bildim almanın farkındalığına ışık tutan makaleler yazmıştır.

Felsefe, neyin, neden ve nasıl olduğuna dair temel soruları sorarak yanıtlamaya yardımcı olacak bilgelik arayışı olarak tanımlanır. (Martens, 2004). Bir süreci veya yöntemi açıklama çabasıdır. (Hardman & Jones, 2008). Koçluk Felsefesi, danışmanlığını üstlendiği kişi / grubun mümkün olan en iyi haline ulaşmasını hedeflemek ve rehberlik yapmaktır (Clarke, 2008). Spor Koçluğu, belirli bir sporu performans veya hobi gibi farklı nedenlerle yapmak isteyen bireyleri / sporcuları motive etme, rehberlik etme ve antrene etme sürecidir.


Spor Koçluğu aracılığıyla danışanlar, bireysel farkındalık için güçlü sorular sormayı, hedefe ulaşmak için belirli bir eylem planı geliştirmeyi, düşünsel engelleri kaldırmayı, kişisel ve mesleki sorunları çözmeyi, kişisel ve profesyonel yaşama dengeyi entegre etmeyi, amaca yönelik, odaklanmış bir vizyon yaratmayı, kişisel ve ruhsal uyum yolunda ilerlemenin yollarını, bireysel motivasyon öğelerine odaklanmayı, bileme konsantrasyonundan kurtulmayı (konfor alanından çıkmayı ve gelişmeyi), içsel vizyonlar geliştirmeyi, performans planları tasarlamayı, yüksek başarı davranışlarını kodlamayı, yeni beceri öğrenimini hızlandırmayı, iletişim becerilerini arttırmayı, zaman ve stres yönetimini geliştirmeyi, ekiple verimli çalışmayı ve iletişimi geliştirmeyi öğrenebilirler.

Spor koçluğunun antrenörlerce anlaşılması ve koçluk modelleri ışığında daha etkin bir danışmanlık gerçekleştirilebilmesi adına, GROW, GAINS, CIGAR ve STEER modellerinin içsellenerek bu modellerin ortak noktalarının anlaşılması büyük öneme sahiptir. Bu yazı GROW model, GAINS, CIGAR ve STEER modellerinin de ortak noktalarını birleştirerek, Fitness antrenörlerinin yeni nesil olarak aldıkları Personal Trainer eğitimlerinde nasıl modelleme yaptıklarını ve uygulamada ne tür şablonlar geliştirdiklerini ana inceleme konusu olarak sunmuştur.


 

KOÇLUK MODELLERİGROW MODEL

GROW model Sir John Whitmore tarafından İngiltere’de geliştirmiştir. Dünya çapında bilinen koçluk modellerinden GROW model, birçok koçluk eğitim organizasyonu tarafından koç - danışan ilişkisini geliştirmek için ana platform olarak kullanmaktadır. (Alexander, 2006:65). GROW modelde, GOAL (AMAÇ): Danışanın gerçekleştirmek istediği ve öncelikli hedeflerine odaklanarak, hedefe ulaşma yolunun ve yoldaki değerlendirme noktalarının belirlenmesidir. REALITY (GERÇEKLİK): Problemin doğasının keşfedilmesi, kişinin yanlış varsayımlar yüzünden farklı yollara sapmasının engellenmesi ve duruma ışık tutacak bilgilerin toplanmasıdır. Bu aşamada önemli olan problem çözmek değil, farkındalık yaratmaktır. OPTIONS (SEÇENEKLER): Danışanı doğru çözüme ulaştıracak olası davranış ya da karar seçeneklerinin keşfedilmesi sürecidir. Kişinin seçeneklerini kendisinin üreterek rahat ve güven içinde doğru akışa yönlendirilmesi, cesaretlendirilmesi ve sınırlayıcı düşüncelerle başa çıkmasına yardım edilmesi sürecidir. WILL (İSTEK): Bu aşamada ise kişinin hedefe ulaşılabilmesi için atacağı adımlara odaklanılır. Bu aynı zamanda, ortaya çıkabilecek engellerin araştırılması, gözden geçirilmesi, onların nasıl aşılacağının tartışılması ve gerekli olabilecek destek ve kaynaklar üzerinde uzlaşılma aşamasıdır. Neyin ne zaman yapılacağı, nasıl engellerle karşılaşılabileceği, desteğe nerede ve ne zaman gereksinim duyulabileceği gibi konuları içeren bir eylem planı oluşturulmalıdır.


GAINS MODEL

GAINS koçluk modeli, Hedef, Değerlendirme, Fikirler, Sonraki Adımlar, Destek anlamına gelir. Bu model, danışana yapıcı geri bildirim vermekle ilgilidir. Bireyin hedefini veya beklentisini keşfetmesini sağlayarak, eylemleri hakkında davranışın hedefi nasıl etkilediği hakkında geri bildirimlerle desteklenen bir modeldir. GOAL (AMAÇ): Başarılmak istenenlerin açıklığı ve hedefe giden yol üzerindeki anahtar performans göstergelerinin (KPI) belirlenmesi sürecidir. ASSESSMENT (DEĞERLENDİRME / DİNLEME): Ön yargıdan kaçınarak nesnel veri toplama, yeterlik kontrolü yaparak bireyin gerçeklik algısının anlaşılması ve danışanın öz değer yargılarından kaçınarak tespitler yapması sürecidir. IDEAS (FİKİRLER): Geniş bir perspektiften bakma ve konuya yaratıcı yaklaşma sürecidir. NEXT STEPS (SONRAKİ ADIMLAR): Karar noktalarını belirlenmesi, bireyin sorumluluk bilincinin fırsat yaratmak için açık sorularla pekiştirildiği ve gözleme dayalı geri bildirimlerin verildiği süreçtir. SUPPORT (DESTEK): Performansa ayna tutarak uygulama içinde başarının taktir edildiği ve düşük performans sergilenen konuların yapıcı ve olumlayıcı bir şekilde motivasyonel öğelerle yükseltilmesi sürecidir.


CIGAR MODEL

CIGAR koçluk modeli, danışanın kendi gerçekliğindeki pozisyon algısı, kendini nerede gördüğü ve gelecekte nerede olmak istediğini belirlemeniz açısından GROW modeline çok benzer. CURRENT (ŞİMDİKİ DURUM): Şu anda neler oluyor, engellerin neler, fırsatların neler gibi sorular eşliğinde farkındalığın arttırıldığı süreçtir. INTENTION (AMAÇ): Uzun vadede neyi başarmak istiyorsun, başarı senin için ne ifade ediyor, başarılı olduğunu bilmek sana nasıl hissettiriyor, bunu ne zaman başarmak istiyorsun ve başarıyı nasıl ölçersin gibi sorular eşliğinde amaca yönelik hedef belirleme sürecidir. GAP (BOŞLUK): Hangi seçeneklere sahipsin, ne tür kaynaklara ihtiyacın var (zaman, para, destek, vb.), süreçlerine kimlerin dahil olması gerekiyor ve risklerin neler gibi sorular eşliğinde analiz derinliğinin arttırıldığı süreçtir. ACTION (EYLEM): Planını uygularken S.M.A.R.T. hedefler yarattın mı, hangi kaynaklara uygulamaya başladın gibi sorularla amacın detaylandırıldığı süreçtir. REVIEW (GÖZDEN GEÇİR): Süreç boyunca görevlerini yerine getirebildin mi, bugüne kadar ilerlemeni nasıl takip ettin, bugünden sonra ilerlemeni nasıl takip edeceksin gibi sorular eşliğinde bireysel geri bildirim almaya yardımcı olunan süreçtir.


STEER MODEL

STEER, Spot, Terzi, Açıklama, Teşvik Etme ve İnceleme kelime manalarına gelir. Modelin arkasındaki fikir, geri bildirimin sağlanacağı veya bir öğrenme veya beceri gereksinimini karşılamak için eğitimin kullanılması gereken konuşmalara yapılandırılmış bir yaklaşım sağlamaktır. SPOT (BELİRLE): Değişim, gözden geçirme, yeni sistemler ışığında işin yapılışını gözlemleyerek, geribildirime cevap vererek, size sunulan verileri (sonuç, rapor vb) analiz ederek gerçekleştirilen süreçtir. TAILOR (DÜZENLE): Öğrenilecek noktaların ve uygulanacak faaliyetlerin listelenerek, yönetilebilir öğrenme parçalarına işin ayrılması, ihtiyaç olan tüm bilgi, belge ve ekipmanların bir araya toplanması sürecidir. EXPLAIN (AÇIKLA): Sürecin nasıl yürütüleceği ve nedensellik ilkelerinin açıklandığı, danışanın hedefleri ve önemli akış noktaları üzerine düşündüğü ve güçlü sorularla olumlama açıklamalarının yapıldığı süreçtir. ENCOURAGE (CESARETLENDİR): Pratikler yoluyla deneyim ve güven kazanma sürecidir. REVIEW (GÖZDEN GEÇİR): Uygulamaya alınan planların gözden geçirilmesi ve geri bildirimle beslenmesi sürecidir. 

PERSONAL TRAINER’LAR İÇİN ÖRNEK UYGULAMA MODELLERİ


ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARIN CPT / ANTRENMAN MODELLERİ

ABD Çalışma Bakanlığı'na göre, kişisel antrenörlere (CPT – Certified Personal Trainer / Sertifikalı Bireysel Antrenör ) olan talep tüm meslekler için ortalamadan daha hızlı artması beklenmektedir. Kişisel eğitmenlere olan talep, kısmen obezite, diyabet ve çeşitli kronik hastalıklar ve Amerikalıların yaşlı nüfusunun artmasıyla doğru orantılıdır. 1950'den 1960'a kadar sağlık kulüpleri veya 1950'lerde eski adıyla “spor salonları”, erkeklerin daha kaslı görünmek amacıyla serbest ağırlıklarla antrenman yaptıkları erkek egemen bir ortamdı. 1951'de Jack LaLanne, temel olarak, egzersizle ilgili ipuçlarıyla karıştırılmış jimnastik programıyla ün yaptı ve yaptığı bazı TV şovlarına ek olarak California Oakland'da açtığı kulübünde Cable Pulley ve Smith Wieght Lifting Machine gibi akipmanların mucidi oldu. Bu ekipmanlar hemen hemen her spor salonunda hala kullanılmaktadır. 1960'larda kadın Fitness merkezleri popüler hale geldi. Odak noktasının kas boyutunu geliştirmeye odaklandığı erkek odaklı spor salonlarının aksine kadınların zindelik merkezleri tipik olarak kilo verme ve bölgesel gelişime odaklanmıştır. Halter ve Dumbell yerine, egzersiz makinelerinin çoğu kadınların daha kolay kullanmalarına yönelikti. 1960'ların başında Başkan John F. Kennedy, Fiziksel Uygunluk Konseyine sadece çocuklara değil yetişkinlere de hitap etmesi gerektiğini duyurdu. Başkan Kennedy'nin halk desteği Fitness’a karşı daha fazla farkındalık yaratmada önemli bir yere sahip oldu. 1966'da, University of Oregon’un baş antrenörü olan Bill Bowerman, koşu akımının başlamasına yardımcı olan Jogging adlı bir kitap yayınladı. 1965'te Joe Gold, California, Venice Beach'te ilk Gold's Gym'i açtı. Orijinal Gold's Gym, Arnold'un oynadığı Pumping Iron filminin ikonuydu. Bu lokasyon (ve salon) hala Schwarzenegger, vücut geliştiriciler ve halterciler için bir mabed olmaya devam ediyor. 1970'de Joe zinciri sattı, ancak Gold's Gym Empire, zincirlerden biri haline geldi. Dünya çapında bugüne kadar 650'den fazla GYM’le dünyanın en büyük karma spor salonları zincirleri unvanını uzun zaman korudu. 1970'lere gelindiğinde bir sağlık kulübüne katılmak veya dışarıda egzersiz yapmak sosyal olarak daha kabul edilebilir hale geldi ve her yaştan insanın egzersiz yapma isteği hız almaya başladı. Bir sağlık kulübüne katılmak, sosyal etkileşimi sağlamanın alternatif bir yolu oldu ve spor aktiviteleri fiziksel yetenekten bağımsız olarak her yaştan erkek ve kadın için yeni sosyalleşme noktası yada imkanı oldu. Sağlık kulüplerinin popülaritesi ve büyümesi sürekli olarak arttıkça 1970'lerde, sağlıklarını iyileştirmek ve bir egzersiz programına başlamanın yolları hakkında bilgi arayan insanlar için arzu edilen yer haline geldiler. 1970'lerin uzmanı, bir sağlık kulübünde çalışan, en uzun veya en güçlüsü olan kişiydi. Ne yazık ki, fiziksel görünüm her zaman egzersiz bilimi veya antrenman bilgisi noktasında nitelikli personel olmaya dalalet değildi. Alanda uygulama ve akademik birikimle donatılması gereken personel ihtiyacı da bu noktada başlamış ve yeni bir meslek grubunun doğmasına neden oluştur. Her ne kadar bazı temel deneyim ve eğitim bilgisine sahip herkes, potansiyel olarak egzersizin akut değişkenleri olan yükler, setler gibi eğitim ilkeleri hakkında yeterli bilgi sahibi olsalar da, insan hareketi bilimini (fonksiyonel anatomi, fonksiyonel biyomekanik ve motor davranış) konuları hakkında bilgi ve birikim sahibi olmayabilirler. Fitness eğitiminin ilk günlerinde yeni bir müşteriyi değerlendirmek yaygın bir uygulama değildi. Geçmiş tıbbi durumlar, sağlık risk faktörleri, kas dengesizlikleri ve hedefler mevcut Fitness profesyonellerinin uygulama öncesi alanda pek dikkat ettikleri konular depilken artık standart uygulama olarak sahada yer almaktadır. Kişisel Eğitmen sektörü (özellikle Fitness alanına yönelik) gün geçtikçe kronik rahatsızlıklar ve kas-iskelet sistemi bozuklukları olan bireylerdeki artış nedeniyle hızlı bir şekilde büyümektedir. Bu artan talebe cevap verebilmek için aşağıda üç adet organizasyonun yaklaşımları ve Fitness programı tasarlama noktasında kullandıkları modeller incelenmiştir.


NASM OPT MODEL

NASM - National Academy of Sports Medicine (Ulusal Spor Hekimliği Akademisi) 1987'de kurulmuş bir Amerikan Fitness organizasyonudur. Merkezi Gilbert, Arizona'dadır. CPT – Certified Personal Trainer / Sertifikalı Bireysel Antrenör yetiştirme kurslarında kullandığı modele OPT Model denir. Entegre eğitim modeli olan OPT Model, tüm eğitim biçimlerini entegre bir eğitimde birleştiren bir kavramdır ve bu eğitim biçimleri arasında esneklik eğitimi, kardiyorespiratuar antrenman eğitimi, core eğitimi, denge eğitimi, plyometrik (reaktif) eğitim, hız, çeviklik ve çabukluk eğitimi, ve direnç eğitimi yer almaktadır. OPT model, herhangi bir katılımcıyı doğru ve güvenli bir şekilde ilerletmek için bir sistem sağlar. Entegre eğitim yöntemlerini kullanarak hedeflerine ulaşır ve üç seviyeden oluşur: Stabilizasyon, Kuvvet ve Güç. Tüm bu eğitim seviyeleri, özellikle biyomekanik, insan hareket sisteminin fizyolojik ve işlevsel ilkeleri üstüne, yaralanmayı en aza indiren ve verimliliği en üst düzeye çıkaran, takip edilmesi kolay sistematik bir ilerleme sağlamak için süreç boyunca sağlık ve Fitness uzmanlarına rehberlik eden şablonla

uygulanmaktadır.


ACE IFT MODEL

ACE (American Council On Exercise) Amerikan Egzersiz Konseyi, egzersiz profesyonellerini ve sağlık koçlarını sertifikalandırarak, orijinal araştırmalar yayınlayarak, fiziksel aktivite ve sağlık konusunda uzmanları bir araya getirerek, doğrudan topluluk gruplarıyla çalışarak ve sağlık politikaları savunarak fiziksel aktivite düzeylerini iyileştirmeye çalışan, küresel bilinirliğe sahip, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Hayatın her kesiminden insanları hareket ettirmek için ACE tarafından sertifikalandırılmış 90.000 egzersiz uzmanı ve sağlık koçları, Fitness dünyasının en saygınları arasındadır ve insanların fiziksel aktiviteyi benimsemelerine ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olurlar. ACE IFT modelinin iki antrenman bileşeni vardır ‒ Kardiyorespiratuar Antrenman ve Fonksiyonel Hareketle birleşik Direnç Antrenmanı. Her bileşen, sağlık, zindelik, performans sürekliliği boyunca dört aşamadan oluşur. Katılımcının uyguladığı her bileşenin aşaması, öncelikle egzersiz programını tasarladığınız andaki kondisyon düzeyine bağlıdır.


CROSSFIT WOD MODEL

CrossFit, yüksek yoğunlukta gerçekleştirilen sürekli değişen fonksiyonel hareketleri içeren markalı bir Fitness markası, modeli ve firmasıdır. Metodoloji, CrossFit'i tescilli ticari markası ile 2000 yılında Lauren Jenai ile birlikte kuran Greg Glassman tarafından geliştirilmiştir. CrossFit medodu, yarışma modeli, antrenman modeli ve şirket ismi aynı olduğundan günlük egzersizler için yaratılan Fitness modeli karıştırılmamalıdır. Yüksek yoğunluklu interval antrenman şekli olan CrossFit, sürekli değişkenlik içinde gerçekleştirilen fonksiyonel hareketlerden oluşan bir güç ve kondisyon antrenmanıdır. Bu hareketler, çömelme, çekme, itme gibi günlük yaşamınızda gerçekleştirdiğiniz eylemlerdir. Bu antrenmanlar WOD (Workout Of The Day) günün antrenmanı denilen bir konsept içinde uygulanır. CrossFit hastalık, sağlık ve Fitness eğrisi, Fiziksel Fitness öğeleri, enerji sistemleri ve günlük hayatın bilinmeyecek unsurlarına hazırlık prensibini antrenmanlarında barındırır. CrossFit, yüksek yoğunluklu interval antrenman, Olimpik halter, plyometri, powerlifting, jimnastik, kettlebell, jimnastik, strongman ve diğer egzersizlerden unsurları içeren hem fiziksel egzersiz felsefesi hem de rekabetçi bir Fitness sporu olarak tanıtılmaktadır.


MODELLERİN ORTAK PROGRAMLAMA İÇERİKLERİ

Yukarıda sıralanan tüm modellerin ortak özellikleri katılımcılara Fitness değerlendirmesi yaparak seviye ve sağlık durumu belirleme protokolleri geliştirmeleridir. Protokoller sonrası kademeli olarak gelişim sağlamak için egzersiz süresi boyunca ve sonunda düzenli geri bildirim alarak ulaşılabilir hedeflerle katılımcılara verimlilik esasına uygun motivasyonu yüksek antrenmanlar tasarlanır. Her ne kadar antrenman içerikleri farklılaşsa da genel çerçeve sağlık ve Fitness seviyelerinin esenlik içinde devamlılığını sağlamak üstüne geliştirilmiştir. 

KOÇLUK MODELLERİ ARACILIĞIYLA SPOR KOÇLUĞU

Alanında uygulama tecrübesi yüksek antrenörlerin, koçluk modelleri ve temel koçluk eğitimi kapsamında, CPT– Certified Personal Trainer / Sertifikalı Bireysel Antrenör uygulamalarıyla edindikleri bilgileri verimlilikle uygulamaları spor koçluğu branşının oluşmasına imkan sağlamıştır. Bu yeni alanın gelişimine katkı sağlayan ve yukarıda açıklanan koçluk modellerinin (GROW, GAINS, CIGAR ve STEER) hepsinin ortak özellikleri, öncelikle farkındalıkla amacın belirlenmesi, değerlendirme yapılması, uygulamaya parçadan bütüne ilerleme yoluyla başlanması ve geri bildirimle düzenli olarak desteklenmesidir. Koçluk döngüsü olarak planlamanın, uygulamanın, kontrol etmenin ve önlem alarak yeniden planlamaya ekleme yapmanın gerçekleştirilmesi kişisel eğitmenliğin merkezinde yer almaktadır. Bu kapsamla, spor koçları SMART yöntemi kullanırlar. SMART yaklaşımı, hedeflerin; spesifik (özel), ölçülebilir, ulaşılabilir, düzenli olarak kontrol edilebilir ve zamana duyarlı olmasını içerir. SMRT yöntem, S - Specific (özel), M – Measurable (ölçülebilir), A – Achievable (ulaşılabilir), R – Regularly reviewed (düzenli olarak kontrol edilebilir), T – Time based (zamana dayalı) olması prensibine dayalıdır. Bu yolla günlük, kısa süreli, uzun süreli ve nihai hedeflere ulaşma noktasında yolda kaybolmadan ilerlemenin metodik yolunu korurlar.

Davranışın değişiminin altı basamağı olan Tasarlama Öncesi, Tasarlama, Hazırlık, Faaliyet, Sürdürme ve Nüksetme aşamalarının her bir anında koçluk döngüsüyle koçluk modelleri uygulanarak, gözlemlenebilir, ölçülebilir ve tekrarlanabilir bir akış içinde koçluk sürdürülür.


SONUÇ

Koçluğun insanların dengeli ve daha az stresli bir yaşamda daha fazlasını başarmalarına, kazanmalarına ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olduğuna dair pek çok kanıt olduğu aşikardır. Kişisel ve kurumsal gelişim uzmanı Koç Gerard O'Donovan “2004 yılına kadar bir koç sahibi olmanın da kişisel bir Fitness eğitmenine sahip olmak kadar yaygın olacağı tahmin ediliyor.” diyerek günümüz Spor Koçluğunun geldiği noktada, Koçluk alanının Fitness branşıyla birleşerek yeni bir alan olmasını ön görmesinin tesadüfi olamadığını anlıyoruz. Hali hazırda Koçluk alanıyla aynı ilgi alanına yani insana yönelik olan Fitness branşı eğitmenleri / antrenörlerinin, Denetim Merkezi Kontrolü ve İletişim, Swot Analizi, Johari Penceresi, Koçluk modelleri, Koçluk Felsefesi ve Koçluk Araçları vasıtasıyla Spor Koçluğu yetkinliklerini geliştirerek daha başarılı bir meslek grubu oluşmasına katkı sağlayacakları, Akademisyen / Klinisyen ve Antrenör / Eğitmen arasında bir köprü vazifesi görerek alana yönelik daha verimli uygulamaların gerçekleşmesine öncü olacakları yadsınamaz bir gerçektir. 


Kaynakça

· British Coaching Academy, Training Course Manual, 2000

· Clutterbuck, David Everyone Needs a Mentor, IPD, second edition, 1991

· Flaherty, James, Coaching Evoking Excellence In Others, Butterworth Heinemann, 1999

· Fortgang Berman, Laura, Take yourself to the top, Thorsons, 1998

· Landsberg, Max, The Tao of Coaching, Harper Collins, 1996

· Leonard Thomas J, Founder - Coach U

· Mulligan, Eileen, Life Coaching - Change your life in 7 days, Judy Piatkus, 1999

· O'Donovan, Gerard, Founder and Principle - Noble Manhattan

· Salisbury, Frank S, Developing Managers as Coaches - A Trainers Guide, MacGraw Hill 1994

· Tice Lou , Founder - The Pacific Institute, Personal Coaching For Success,Nelson, 1997

· Whitmore, John, Coaching for performance, Nicholas Brealey Publishing, 1996

· Whitworth, Kimsey-House, Sandahl, Co-Active Coaching : New Skills for Coaching People Towards Success in Work and Life, Davies Black, 1997

· Europe Active. Europe Active’s Essentials for Personal Trainers. Champaing, IL: Human Kinetics; 2016

· National Strength and Conditioning Association. NSCA’s Essentials of Personal Training. 2th ed. Champaing, IL: Human Kinetics; 2012

· Europe Active. Europe Active’s Foundations for Exercise Professionals. United States: Human Kinetics; 2015

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page